Hoppa till huvudinnehåll
Skrivelse från Finansdepartementet

Riksrevisionens rapport om föråldrade it-system i statsförvaltningen Skr. 2019/20:82

Publicerad

I skrivelsen redovisar regeringen sin bedömning med anledning av Riksrevisionens iakttagelser och rekommendationer i rapporten Föråldrade it-system – hinder för en effektiv digitalisering (RiR 2019:28).

Ladda ner:

Riksrevisionens övergripande iakttagelse är att det finns föråldrade it-system hos ett stort antal myndigheter och att den bilden tidigare inte har varit känd av statsförvaltningen som helhet. Flertalet myndigheter har enligt Riksrevisionen inte gjort tillräckligt för att hantera och förhindra situationen och utifrån de iakttagelser som har gjorts under granskningen verkar regeringen enligt Riksrevisionen vara omedveten om den aggregerade risk som föråldrade it-system utgör för statsförvaltningen som helhet. Riksrevisionen rekommenderar regeringen att vidta åtgärder för att följa och utvärdera frågor kopplade till föråldrade it-system i statsförvaltningen samt att ta fram stöd för myndigheterna så att de kan arbeta mer effektivt med problemen kring föråldrade it-system och den fortsatta digitaliseringen.

Regeringen välkomnar Riksrevisionens granskning och noterar att Riksrevisionen funnit att it-system hos ett stort antal myndigheter är föråldrade, och att ett flertal av dessa system är av verksamhetskritisk karaktär. Regeringen instämmer i Riksrevisionens bedömning att föråldrade it-system påverkar myndigheternas verksamhetsutveckling och försvårar fortsatt digitalisering. Det riskerar vidare att tränga undan innovationsförmåga och kan medföra stora risker ur ett informationssäkerhetsperspektiv.

Regeringen delar dock inte Riksrevisionens bedömning att regeringen varit omedveten om den aggregerade risk som föråldrade it-system utgör för statsförvaltningen som helhet. Såsom framgår av skrivelsen har regeringen vidtagit åtgärder och arbetat systematiskt under flera års tid för att följa upp och hantera flera av de risker som Riksrevisionen pekar på.

Regeringen har bl.a. vidtagit åtgärder för att förbättra uppföljningen av myndigheternas digitalisering inom områdena digital mognad, strategiska it-projekt och informationssäkerhet. En viktig åtgärd är inrättandet av Myndigheten för digital förvaltning som har i uppgift att följa och analysera utvecklingen av den offentliga förvaltningens digitalisering. Vidare har regeringen vidtagit åtgärder för att ge stöd till myndigheterna, bl.a. genom en expertgrupp för digitala investeringar och genom uppdrag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap om riktade utbildningsinsatser till statliga myndigheter, kommuner och landsting för att höja nivån på informationssäkerhetsarbetet i offentlig sektor. Det pågående arbetet ligger enligt regeringens uppfattning väl i linje med Riksrevisionens iakttagelser och rekommendationer.

I och med denna skrivelse anser regeringen att Riksrevisionens rapport är slutbehandlad.

Laddar...