Skrivelse från Justitiedepartementet

Riksrevisionens rapport om valförfarandet Skr. 2019/20:141

Publicerad

I skrivelsen redovisar regeringen sin bedömning av Riksrevisionens iakttagelser och rekommendationer i rapporten Valförfarandet – valhemlighet, träffsäkerhet och godtagbar tid (RiR 2019:35).

Ladda ner:

Riksrevisionens övergripande slutsats är att regeringens och de statliga valmyndigheternas arbete med att genomföra val i huvudsak är ändamålsenligt utformat samtidigt som det finns utrymme för förbättringar i syfte att öka ändamålsenligheten i arbetet. Riksrevisionen menar att arbetet skulle underlättas genom ökad samverkan mellan valmyndigheterna på central, regional och lokal nivå. Vidare menar Riksrevisionen att ett antal problem som iakttagits i granskningen sannolikt skulle kunna undvikas genom ett annat system för valsedlar. Riksrevisionen lyfter också frågan om att öka andelen förtidsröster som räknas i vallokalerna på valnatten i syfte att förbättra träffsäkerheten i de preliminära valresultaten.

Regeringen välkomnar Riksrevisionens granskning och instämmer delvis i rekommendationerna som syftar till att underlätta det lokala arbetet med att genomföra val. Regeringen anser dock inte att det finns tillräckliga skäl för att ta initiativ till en bredare översyn av valsedelsystemet. Däremot anser regeringen att det finns anledning att utreda behovet av mindre förändringar inom ramen för det nuvarande systemet och har därför beslutat att ge en parlamentariskt sammansatt kommitté i uppdrag att utreda delar av valsystemet. Regeringen bedömer att det i nuläget inte finns skäl att öka andelen förtidsröster som hanteras i vallokalerna.

I och med denna skrivelse anser regeringen att granskningsrapporten är slutbehandlad.