Riksrevisionens rapport om statliga åtgärder för fler miljöbilar Skr. 2019/20:170

Publicerad

Skrivelsen innehåller regeringens bedömningar av de iakttagelser och de rekommendationer som Riksrevisionen har redovisat i sin rapport Statliga åtgärder för fler miljöbilar (RiR 2020:01).

Ladda ner:

I rapporten granskas ett antal statliga åtgärder sedan 2006 för en ökad andel miljöbilar. Riksrevisionen rekommenderar regeringen att säkerställa att konsekvensanalyser tas fram inför beslut om styrmedel, att jämföra de samhällsekonomiska kostnaderna mellan olika styrmedel i syfte att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv klimat- och transportpolitik och att utvärdera avslutade eller pågående
reformer.

Vidare rekommenderar Riksrevisionen regeringen att se över möjligheterna att minska de samhällsekonomiska kostnaderna av
exporten av subventionerade miljöbilar, analysera behovet och kostnadseffektiviteten i nedsatt förmånsvärde riktat mot förmånsbilar som är miljöbilar samt att tydligt redovisa hur länge de olika subventionerna ska gälla och hur regeringen avser att utveckla dessa framöver.