Återkallelse av proposition 2020/21:12 Särskilt investeringsutrymme för elnätsverksamhet Skr. 2020/21:40

Publicerad

Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 14 oktober 2020

Ladda ner:

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

  • Särskilt investeringsutrymme för elnätsverksamhet

    I promemorian finns ett förslag till en ny lag om särskilt investeringsutrymme för elnätsverksamhet som syftar till att skapa särskilda drivkrafter för elnätsföretag att göra investeringar som ökar kapaciteten i nätet. Lagen gäller nätföretag som har ett s.k. outnyttjat underskott i förhållande till intäktsramen för tillsynsperioden 2012–2015 och innebär att Energimarknadsinspektionen ska besluta att ett sådant företag har ett särskilt investeringsutrymme.

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

  • Särskilt investeringsutrymme för elnätsverksamhet

    I lagrådsremissen finns ett förslag till en ny lag om särskilt investeringsutrymme för elnätsverksamhet som syftar till att skapa särskilda drivkrafter för elnätsföretag att göra investeringar som ökar kapaciteten i nätet.

Proposition (1 st)

  • Särskilt investeringsutrymme för elnätsverksamhet

    I propositionen finns ett förslag till en ny lag om särskilt investeringsutrymme för elnätsverksamhet som syftar till att skapa särskilda drivkrafter för elnätsföretag att göra investeringar som ökar kapaciteten i nätet.