Hoppa till huvudinnehåll
Skrivelse från Finansdepartementet

Riksrevisionens rapport Svart på vitt – rotavdragets kostnader och effekter Skr. 2023/24:125

Publicerad

I denna skrivelse behandlar regeringen de iakttagelser och rekommendationer som Riksrevisionen har redovisat i sin rapport Svart på vitt – rotavdragets kostnader och effekter.

Ladda ner:

Riksrevisionen har i rapporten Svart på vitt – rotavdragets kostnader och effekter (RiR 2023:26) granskat om regeringen har utformat rotavdraget så att det på ett varaktigt och effektivt sätt ökar arbetsutbudet och minskar svartarbetet.

Riksrevisionen bedömer att rotavdraget har haft en relativt stor betydelse för att minska hushållens efterfrågan på svarta hantverkartjänster, men däremot haft en mycket begränsad effekt när det gäller att öka köparnas arbetsutbud och inkomster. Riksrevisionens övergripande slutsats är att rotavdraget i sin nuvarande utformning inte skapar tillräckligt stora skatteintäkter, genom minskat svartarbete och ökat arbetsutbud, för att motivera statens kostnader för rotavdrag.

Regeringen instämmer delvis i Riksrevisionens iakttagelser. Regeringen delar Riksrevisionens bedömning om reformens långsiktiga effekt på arbetsutbudet. Regeringen delar även Riksrevisionens bedömning att rotavdraget bidragit till minskat svartarbete men anser att värdet av detta underskattas i rapporten.

Riksrevisionen rekommenderar regeringen att minska rotavdraget genom att utforma det så att dess kostnadseffektivitet ökar i förhållande till de effekter som uppnås mot svartarbete, t.ex. genom en sänkning av taket i rotavdraget. Regeringen avser i dagsläget inte göra några förändringar av rotavdraget med anledning av Riksrevisionens rapport.

Laddar...