Statens offentliga utredningar från Försvarsdepartementet

Forskning och utveckling för totalförsvaret - Kartläggning och probleminventering SOU 2000:84

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

Utredningen skall enligt sina direktiv analysera och lämna förslag till hur nationell och internationell forskning och utveckling (FoU) skall kunna nyttiggöras som användbar kunskap och i praktiska tillämpningar för behov inom totalförsvaret. Utredaren skall därvid kartlägga nuläge och förändringsfaktorer samt göra analyser och lämna förslag rörande inriktning, genomförande och omfattning av FoU för framtida behov inom totalförsvaret.