Statens offentliga utredningar från Försvarsdepartementet

Säkerhetsprövning av totalförsvarspliktiga SOU 2021:82

Publicerad

Utredningen innehåller lagförslag med syfte att efter värnpliktens återaktivering säkerställa en ändamålsenlig och effektiv prövning av värnpliktiga ur säkerhetssynpunkt.

Ladda ner:

Utredningen har haft i uppdrag att bland annat analysera och klargöra vilken eller vilka myndigheter som bör ansvara för och genomföra säkerhetsprövningen av totalförsvarspliktiga, samt se till att säkerhetsprövningen kan genomföras på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.

Uppdraget har också syftat till att säkerställa att kravet på samtycke till registerkontroll och särskild personutredning enligt säkerhetsskyddslagen inte urholkar de skyldigheter som följer av lagen om totalförsvarsplikt.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (3 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (2 st)

Lagrådsremiss

Proposition (1 st)

  • Säkerhetsprövning av totalförsvarspliktiga m.m.

    Regeringen föreslår ändringar i säkerhetsskyddslagen (2018:585) i syfte att säkerställa Försvarsmaktens behov av säkerhetsprövad värnpliktig personal samt att säkerhetsprövningen sker på ett effektivt och ändamålsenligt sätt.