Hoppa till huvudinnehåll
Statens offentliga utredningar från Försvarsdepartementet

Ett förstärkt lagstöd för utlämnande av sekretesskyddade uppgifter till utlandet SOU 2022:16

Publicerad

Uppdraget handlar om myndigheters utlämnande av uppgifter som omfattas av sekretess enligt 15 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), så kallad försvarssekretess, till utländska aktörer.

Ladda ner:

Utredaren har haft att analysera om samma grunder bör gälla för
utlämnande av uppgifter som omfattas av sekretess till en privaträttslig
juridisk person i en annan stat som till en utländsk myndighet eller en mellanfolklig organisation. Vidare har utredaren haft att bedöma hur man lämpligen tydliggör regelverket med utgångspunkt i nuvarande praxis.

Utredningens slutsats är att det inte går att göra en tydlig åtskillnad
på vilka överväganden en utlämnande myndighet i Sverige har att göra
för att lämna uppgifter som omfattas av försvarssekretess till utländsk
myndighet eller utländskt företag. Det mest relevanta är i vilken stat
uppgifterna hamnar eller riskerar att hamna. De förslag utredningen
lägger fram i betänkandet gör därför inte någon skillnad på utlämnande
till utländska myndigheter, mellanfolkliga organisationer eller utländska
företag.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (3 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (2 st)

Lagrådsremiss

Proposition (1 st)

  • Säkerhetsprövning av totalförsvarspliktiga m.m.

    Regeringen föreslår ändringar i säkerhetsskyddslagen (2018:585) i syfte att säkerställa Försvarsmaktens behov av säkerhetsprövad värnpliktig personal samt att säkerhetsprövningen sker på ett effektivt och ändamålsenligt sätt.

Laddar...