Kommittédirektiv från Försvarsdepartementet

Tilläggsdirektiv till utredningen Säkerhetsprövning av totalförsvarspliktiga (Fö 2021:01) Dir. 2021:86

Publicerad

Beslut vid regeringssammanträdet den 15 oktober 2021. Utvidgning av och förlängd tid för uppdraget.

Ladda ner:

Regeringen beslutade den 11 februari 2021 kommittédirektiv om
säkerhetsprövning av totalförsvarspliktiga (dir. 2021:9). Enligt utredningens direktiv skulle uppdraget redovisas senast den 16 augusti 2021. Regeringen beslutade den 5 augusti 2021 att uppdraget i stället skulle redovisas senast den 18 oktober 2021 (dir. 2021:59).

Utredaren får nu i uppdrag att utreda vissa frågor om utlämnande av
sekretessbelagda uppgifter till utlandet. Utredaren ska analysera om de
grunder som gäller för utlämnande av sekretessbelagda uppgifter till en
utländsk myndighet eller en mellanfolklig organisation även bör gälla för utlämnande av sådana uppgifter till en privaträttslig juridisk person i en annan stat. Utredaren ska vidare bedöma hur regelverket lämpligen kan tydliggöras utifrån den praxis som finns i fråga om myndigheters utlämnande av uppgifter som omfattas av försvarssekretess till utländska aktörer.

Utredaren ska lämna författningsförslag.

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas senast den
31 mars 2022. Uppdraget i den del som avser säkerhetsprövning av
totalförsvarspliktiga ligger dock fast och ska redovisas senast den
18 oktober 2021.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (3 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (2 st)

Lagrådsremiss

Proposition (1 st)

  • Säkerhetsprövning av totalförsvarspliktiga m.m.

    Regeringen föreslår ändringar i säkerhetsskyddslagen (2018:585) i syfte att säkerställa Försvarsmaktens behov av säkerhetsprövad värnpliktig personal samt att säkerhetsprövningen sker på ett effektivt och ändamålsenligt sätt.