Statens offentliga utredningar från Utbildningsdepartementet

Nya villkor för lärandet i den högre utbildningen SOU 2001:13

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

Högskolan har byggts ut kraftigt under det senaste årtiondet, och antalet helårsstudenter har nästan fördubblats. Detta innebär att högskolan måste möta ökade skillnader mellan studenter i fråga om bakgrund, mål för studierna, ålder, erfarenheter, förkunskaper och färdigheter. Informations- och kommunikationsteknikens snabba utveckling har skapat nya förutsättningar för lärande och undervisning. Lärare och studenter ställs inför nya utmaningar och möjligheter. Den särskilde utredaren Anders Fransson föreslår bland annat att tio veckors högskolepedagogisk utbildning blir krav för anställning vid universitet och högskolor, och att högskoleadjunkter skall erbjudas särskild ämnesinriktad magisterutbildning eller stöd för forskarutbildning. För detta föreslås en förstärkning av resurser till lärosätena och en ökad systematisering av deras arbete med kompetensutveckling och pedagogisk utveckling. Vidare föreslås uppbyggnad av ett nätuniversitet för distansutbildning och flexibelt lärande genom samverkan mellan universitet och högskolor samt särskilda utvecklingsresurser för detta.