Statens offentliga utredningar från Justitiedepartementet

Flyktingskap och könsrelaterad förföljelse SOU 2004:31

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

Betänkande av Utredningen om förföljelse på grund av kön eller sexuell läggning. Regeringen bemyndigade den 11 april 2002 (dir. 2002:49) bistånds- och migrationsministern att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att föreslå de författningsändringar som är nödvändiga för att personer som känner en välgrundad fruktan för förföljelse på grund av kön eller sexuell läggning skall kunna betraktas som flyktingar enligt 1951 års Genèvekonvention angående flyktingars rättsliga ställning. Med stöd av bemyndigandet förordnades den 23 februari 2003 lagmannen Erik Lempert att vara särskild utredare.