Statens offentliga utredningar från Finansdepartementet

Tid och pengar - dela lika? SOU 2004:70

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Trots att jämställdheten mellan kvinnor och män på många sätt förbättrats, råder fortfarande en ojämlik fördelning av tid, ansvar och pengar mellan könen. I bilaga 13 till Långtidsutredningen 2003/04 beskrivs dessa skillnader och författaren diskuterar hur en ökad jämställdhet skulle kunna bidra till att möta de demografiska utmaningar som Sverige står inför.