Statens offentliga utredningar från Finansdepartementet

Dubbel bosättning för ökad rörlighet SOU 2005:28

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Utredningen om dubbel bosättning (Dubo) har gjort en översyn av reglerna om avdrag vid beskattningen för ökade levnadskostnader vid dubbel bosättning. Utredningen föreslår i korthet att: 1. Alla skattskyldiga som har flyttat till en ny bostadsort på grund av sitt arbete och behållit bostaden på den tidigare bostadsorten ska medges avdrag under högst två år. 2. Gifta och sambor ska få göra avdrag i ytterligare tre år, det vill säga under sammanlagt högst fem år, om den dubbla bosättningen föranleds av makens eller sambons förvärvsverksamhet. 3. Förlängning av tidsperioderna ska kunna tillåtas om det finns synnerliga skäl. 4. Ökade utgifter för måltider och småutgifter ska endast få dras av under den första månaden. Detta gäller både för avdraget vid tillfälligt arbete och avdraget vid dubbel bosättning. Vad händer nu? Utredningen har överlämnat sitt betänkande till Finansdepartementet. Innan regeringen tar ställning till förslagen skickas betänkandet på remiss till berörda myndigheter, organisationer och kommuner för att de ska få säga sin mening. Remissinstanserna har sedan minst tre månader på sig att skicka sina synpunkter. Läs mer om lagstiftningskedjan via länken i högerspalten.