Statens offentliga utredningar från Justitiedepartementet

Anhörigåterförening SOU 2005:103

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Utredningen har bland annat haft i uppdrag att: - Genomföra rådets direktiv 2003/86/EG av den 22 september 2003 om rätt till familjeåterförening. - Redovisa övriga författningsändringar och förslag till andra åtgärder som kan behövas med anledning av direktivet för att åstadkomma en ändamålsenlig och enhetlig lagstiftning. - Undersöka vilka möjligheter det finns att införa ett försörjningskrav som villkor för familjeåterförening med andra anhöriga än makar och sambor i etablerade förhållanden samt minderåriga barn. I sitt slutbetänkande föreslår utredningen bland annat att: - Rätten enligt familjeåterföreningsdirektivet till uppehållstillstånd för den som är make, sambo eller barn till en person som har en permanent bosättning i Sverige skall gälla alla oavsett medborgarskapet hos de inblandade familjemedlemmarna. - Reglerna avseende uppehållstillstånd för andra anhöriga förändras.