Statens offentliga utredningar från Finansdepartementet

Bidragsbrott SOU 2006:48

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Utredningen föreslår en ny särskild bidragsbrottslag som omfattar alla de offentliga bidrag, ersättningar och lån för personligt ändamål som beslutas av Försäkringskassan, Premiepensionsmyndigheten, Centrala studiestödsnämnden, Migrationsverket, länsarbetsnämnderna, kommunerna och arbetslöshetskassorna. Uppsåtligt brott enligt den nya lagen förekommer i tre svårhetsgrader. Huvudbrottet benämns bidragsbrott. Den som lämnar en felaktig uppgift till en myndighet eller underlåter att anmäla ändrade förhållanden och därigenom ger upphov till fara för en felaktig utbetalning skall kunna dömas för bidragsbrott. Vidare finns ett ringa brott samt ett grovt brott som betecknas grovt bidragsbrott. Bestämmelsen för ringa brott är i första hand avsedd för fall där det utbetalade beloppet är litet. Straffansvar för grovt bidragsbrott kan aktualiseras om utbetalningen rör ett betydande belopp. Straffskalorna motsvarar i huvudsak de som gäller för bedrägeri. Dessutom föreslås en utvidgad kriminalisering av grovt oaktsamma beteenden genom införandet av en särskild straffbestämmelse. Brottet kallas vårdslöst bidragsbrott och bestraffas med böter eller fängelse i högst ett år. Lagen föreslås träda i kraft 1 juli 2007.