Statens offentliga utredningar från Näringsdepartementet

Mervärdesskog SOU 2006:81

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Betänkandet Mervärdesskog (SOU 2006:81) består i sin helhet av tre delar. I del 1 återfinns bl.a. utredarens förslag och ställningsstaganden. Del 2 och 3 innehåller utredningens underlag samt bilagor. Utredaren föreslår bl.a. att skogen och dess gränser får en tydligare definition, att skogens värde för folkhälsan stärks och att det blir obligatoriskt för skogsägarna att upprätta en skogsbruksplan. Utredaren pekar också på behovet av att utveckla den generella hänsyn som ska tas till kultur- och miljövärden vid skogens skötsel. Därtill behöver gränserna för fjällnära och svårföryngrad skog ses över. Sverige bör även samordna sitt agerande i skogliga internationella sammanhang.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (2 st)

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)