Statens offentliga utredningar från Försvarsdepartementet

Drogtestning av totalförsvarspliktiga SOU 2006:85

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Regeringen beslutade den 9 februari 2006 att tillkalla en särskild utredare med uppgift att se över regleringen avseende drogtestning av totalförsvarspliktiga. Utredningen föreslår utvidgade möjligheter till drogtester av totalförsvarspliktiga. Tester ska kunna genomföras som stickprovskontroller och slumpmässiga kontroller, men tester ska även kunna ske vid misstanke om drogpåverkan. Slumpmässiga drogtester och stickprovskontroller ska vara ett led i arbetet att skapa en drogfri miljö inom totalförsvaret.