Gästforskare - nya regler för inresa, vistelse och arbete SOU 2006:93

Ladda ner:

Utredningens uppdrag har varit att föreslå hur rådets direktiv 2005/71/EG av den 12 oktober 2005 om ett särskilt förfarande för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse i forskningssyfte ska genomföras i Sverige (gästforskardirektivet). Uppdraget innefattade att se över hur ett system med forskningshuvudmän och mottagningsavtal ska utformas i nationell rätt, samt föreslå vilken eller vilka myndigheter som är lämpliga att godkänna forskningshuvudmän och att återrapportera utfallet till Europeiska kommissionen. Jämförbara förslag på mottagningsavtal från andra medlemsländer redovisas. I utredningens uppdrag ingick även att se över och lämna förslag på de författningsändringar, t.ex. i utlännings- och sociallagstiftningen, eller andra åtgärder som i sammanhanget bedöms som nödvändiga för direktivets genomförande i nationell rätt. De förslag som läggs fram ska som utgångspunkt vara enkla att administrera och medföra minsta administrativa börda.