Statens offentliga utredningar från Socialdepartementet

Från socialbidrag till arbete SOU 2007:2

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

För att underlätta inträdet på arbetsmarknaden för personer som är beroende av socialtjänstens försörjningsstöd krävs insatser från ett flertal samhällsområden. Utredningens utgångspunkter har varit att målgruppen ska få det stöd som behövs inom ordinarie samhällsstrukturer. Det innebär att utredningens förslag tangerar ett flertal politikområden. Ett område är arbetsmarknadspolitiken där utredningen lägger förslag om ett förändrat arbetssätt på Arbetsförmedlingen samt nya insatser inom arbetsmarknadspolitiken för att öka målgruppens möjligheter att komma i kontakt med potentiella arbetsgivare. Ett annat område är rehabilitering där förslag läggs om förbättrade möjligheter till finansiell samordning samt riktade insatser för att fånga upp personer som i dag står utanför sjukförsäkringssystemet. Inom den arbetslivsinriktade rehabiliteringen föreslås att vissa anställningar ska erbjudas i sociala arbetskooperativ. För att det ska löna sig ekonomiskt att gå från bidrag till arbete föreslås en förändring i socialtjänstlagen (2001:453) som innebär att en förvärvsstimulans införs för personer som börjar jobba efter att ha varit bidragsberoende i sex månader. Vidare ska inkomster, upp till ett halvt basbelopp per år, för feriearbetande ungdomar som lever i familjer som är beroende av ekonomiskt bistånd inte påverka familjens rätt till ekonomiskt bistånd. Slutligen lägger utredningen förslag som berör gymnasieutbildningen som i huvudsak går ut på att profilera de yrkesförberedande programmen och stärka tillgången till studie- och yrkesvägledning. På sikt görs bedömningen att Sverige i likhet med andra länder i Norden och Europa bör införa en samlad välfärdsorganisation på lokal nivå samt att olika typer av servicetjänster bör vidareutvecklas för att skapa nya arenor för arbete för dem som i dag står utanför arbetsmarknaden.