Statens offentliga utredningar från Justitiedepartementet

Skyddet för den personliga integriteten - kartläggning och analys SOU 2007:22

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Integritetsskyddskommittén har haft i uppdrag att undersöka hur integritetsskyddsaspekten har hanterats och reglerats i den gällande lagstiftningen. På många rättsområden finner kommittén brister i hur integritetsskyddet har tillvaratagits. Dessa brister redovisas utförligt i betänkandet, i vilket kommittén också analyserar orsakerna. Kommittén pekar framför allt på en felaktig metodik och strukturella brister som leder till att integritetsskyddsaspekterna inte beaktas tillräckligt redan när lagstiftningen utarbetas.