Statens offentliga utredningar från Justitiedepartementet

Hur tillämpas expropriationslagens ersättningsbestämmelser? SOU 2007:29

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Utredningen har haft i uppdrag att undersöka vilket slag av tvångsförfogande som använder expropriationslagens ersättningsbestämmelser oftast. Undersökningen visar att ersättningsmålen i fastighetsdomstolarna, som tidigare var en stor grupp, fram till år 2005 har minskat. Ersättningsmålen enligt fastighetsbildningslagen har däremot ökat i förhållande till andra grupper, och är nu den största gruppen. Den näst vanliga är andelen ersättningsmål enligt ledningsrättslagen. Ökningen av dessa mål sammanfaller med särskilda projekt som utbyggnad av mobilmaster och en omfattande breddning av ledningsgator. Utredningen har också tittat på om parterna är offentliga eller privata rättssubjekt. Andelen offentliga aktörer har under åren minskat väsentligt. År 2005 var 65 % av parterna privata rättssubjekt. I utredningens uppdrag ingår även att ta reda om det skett några förändringar sedan expropriationslagens tillkomst för mer än trettio år sedan. Undersökningen visar att förändringar i samhället, som till exempel avregleringen inom vissa områden och den tekniska utvecklingen, på olika sätt påverkar expropriationslagens ersättningsbestämmelser.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (2 st)

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)