Statens offentliga utredningar från Justitiedepartementet

Nya ersättningsbestämmelser i expropriationslagen, m.m. SOU 2008:99

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Utgångspunkten vid bestämmandet av ersättning vid en expropriation eller annan form av tvångsförvärv av fast egendom är i dag marknadsvärdet på fastigheten. Därutöver ska ersättning betalas för ekonomiska skador som uppkommer genom tvångsförvärvet. Utredningen föreslår att utöver detta ska ersättningen även innefatta kompensation för fastighetens individuella värde för fastighetsägaren. Eftersom detta värde inte objektivt kan bestämmas, är utredningens förslag att ersättningen bestäms som ett schablontillägg som uppgår till 25 procent av marknadsvärdet (eller marknadsvärdeminskningen vid expropriation av del av fastighet). Vid markåtkomst för sådana ändamål som bedrivs på i huvudsak marknadsmässiga villkor föreslår utredningen att ersättningen dessutom ska omfatta s.k. vinstfördelning. Denna ersättning ska bestämmas efter vad som är skäligt i det enskilda fallet med hänsyn till egendomens nytta för förvärvaren. Enligt gällande rätt görs i två fall undantag från principen om att ersättning ska betalas för marknadsvärdet, nämligen genom två bestämmelser som kallas presumtionsregeln och influensregeln. Presumtionsregeln innebär att värdeökningar till följd av förväntningar om ändrad användning av egendomen inte ska ersättas annat än om de förelåg redan tio år före expropriationen. Utredningen föreslår att presumtionsregeln upphävs, eftersom det inte längre finns några bärande skäl för att förväntningsvärden inte ska ersättas vid tvångsförvärv. Influensregeln innebär att påverkan på värdet av en fastighet som skett med anledning av det ändamål som fastigheten exproprieras för inte alltid ska ersättas. Utredningen föreslår för det första att skador till följd av ändamålet (liksom miljöskador i allmänhet) ersätts fullt ut - och inte som i dag reduceras med hänsyn till vad som måste tålas av andra fastighetsägare. För det andra ska det fulla marknadsvärdet ersättas även om detta värde har ökat till följd av expropriationsändamålet. Utredningen föreslår också att lantmäterimyndigheten i vissa fall ska kunna ålägga förvärvaren att i viss utsträckning betala ersättning till berörda sakägare för kostnader för eget ombud m.m. vid en lantmäteriförrättning.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (2 st)

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)