Statens offentliga utredningar från Finansdepartementet

Utökat elektroniskt informationsutbyte mellan myndigheter

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Utredningen föreslår utökade möjligheter till elektroniska informationsutbyten mellan vissa myndigheter inklusive arbetslöshetskassorna och en ny lag om anmälningsskyldighet för myndigheter vid antagande om felaktiga utbetalningar av förmåner från trygghetssystemen. Utredningens uppfattning är att de föreslagna utökade elektroniska informationsutbytena leder till stärkt kontroll av utbetalningarna från trygghetssystemen, effektivare ärendehandläggning samt till bättre service och ökad förutsebarhet för den enskilde. Med den reglering som föreslås anser utredningen att informationsutbytena inte innebär något oacceptabelt intrång i den enskildes personliga integritet.