Statens offentliga utredningar från Finansdepartementet

Deluppföljning 2 av den kommunalekonomiska utjämningen SOU 2007:61

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Utredarens förslag till uppdateringar av kostnadsutjämningen berör sex av delmodellerna för kommunerna och en av delmodellerna för landstingen. Uppdateringarna motiveras av att det skett förändringar som påverkar enskilda kommuners och landstings förutsättningar att bedriva verksamheten. Nya data och metoder gör det också möjligt att mer exakt än tidigare mäta de strukturella skillnader som finns mellan kommunerna.