Statens offentliga utredningar från Utbildningsdepartementet

Tre nya skolmyndigheter SOU 2007:79

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Utredningen har haft i uppdrag att föreslå en ny statlig struktur för myndigheter inom skolområdet. Myndigheter som har berörts av översynen är Skolverket, Myndigheten för skolutveckling, Specialpedagogiska institutet, Specialskolemyndigheten, Nationellt centrum för flexibelt lärande, Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning, Sameskolstyrelsen och Skolväsendets överklagandenämnd. Ytterligare några mindre verksamheter berörs av uppdraget. Utredningen föreslår att skolfrågorna samlas i tre nya myndigheter med tydliga och avgränsade uppgifter: Skolinspektionen, Skolverket och Myndigheten för specialpedagogik. Skolinspektionen blir en självständig myndighet för nationell inspektion. Skolverkets nuvarande utbildningsinspektion och övrig tillsynsverksamhet överförs till Skolinspektionen. Huvudkontoret placeras i Stockholm och myndigheten övertar Skolverkets regionala organisation. Barn- och elevombudet för likabehandling föreslås tillhöra hos Skolinspektionen. Myndigheten dimensioneras till cirka 220 personer och väntas förstärkas kraftigt redan under 2008. Skolverkets uppgifter renodlas till att bestå av uppföljning och utvärdering av det offentliga skolväsendet samt ansvara för styrdokument, nationella prov, tillstånd för fristående skolor och statsbidragsadministration. Vissa stödjande uppgifter så som generell skolutveckling inom nationellt prioriterade områden förs till myndigheten. Skolverket dimensioneras till cirka 220 personer och placeras i Stockholm. Myndigheten för specialpedagogik bildas för frågor som rör barn, ungdomar och vuxna med funktionshinder i skolan. De regionala organisationerna samt all verksamhet vid Specialpedagogiska institutet och Specialskolemyndigheten läggs ihop i den nya myndigheten. Huvudkontoret lokaliseras till Härnösand och myndigheten dimensioneras till cirka 1 300 personer. Myndigheten för skolutveckling och Nationellt centrum för flexibelt lärande läggs ner. Sammanlagt övergår drygt 40 procent respektive omkring 15 procent av myndigheternas verksamheter till andra statliga myndigheter. All verksamhet vid Socialstyrelsens institut för särskilt utbildningsstöd förs till den nya Myndigheten för specialpedagogik. Socialstyrelsens institut avvecklas som beslutsorgan inom Socialstyrelsen. Det mesta av Tolk- och översättarinstitutets verksamhet inordnas i Stockholms universitet. Verksamheten kring teckenspråkstolkar och kontakttolkar överförs till Folkbildningsrådet. Tolk- och översättarinstitutet avvecklas som särskild inrättning. Ansvaret för sameskolfrågorna inordnas i Sametinget. Sameskolstyrelsen läggs ner som statlig myndighet. Skolverksamheten berörs inte av förslagen. Valideringsdelegationen, som är en tillfällig organisation, upphör den 31 december 2007. Den nya skolmyndighetsstrukturen föreslås införas från den 1 juli 2008.