Statens offentliga utredningar från Utbildningsdepartementet

Resurser för kvalitet SOU 2007:81

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Resursutredningen har haft i uppdrag att göra en översyn av resurstilldelningssystemet för den grundläggande högskoleutbildningen. Utifrån översynen skulle eventuella förändringar av systemet föreslås. Utgångspunkten för uppdraget har varit att åstadkomma ett resurstilldelningssystem som möjliggör ett utbildningsutbud med hög kvalitet som efterfrågas av studenter och arbetsmarknaden. Resursutredningens förslag innebär att de direkta anslagen fördelas utifrån akademins egna kriterier för vad som är god utbildning och forskning och utifrån studenternas egna informerade val. Det resulterar i att staten varken kan eller bör styra hur resurserna fördelas mellan lärosätena. Det blir därför viktigt att denna modell sköts och kvalitetssäkras av ett akademiskt väl kvalificerat mellanliggande organ utanför Regeringskansliet.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss

Proposition (1 st)