Statens offentliga utredningar från Justitiedepartementet

Krisberedskapen i grundlagen SOU 2008:61

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Grundlagsutredningens uppgift är att göra en samlad översyn av regeringsformen. Grundlagsutredningen kan enligt direktiven ta upp alla frågor som kan anses falla inom ramen för de frågeställningar som utredningen har i uppdrag att se över. Utredningen har mot denna bakgrund beslutat sig för att behandla vissa bestämmelser som rör krisberedskapen i grundlagen. Mot denna bakgrund tillsatte utredningen hösten 2007 en expertgrupp under ledning av hovrättspresidenten Johan Hirschfeldt. En central fråga i expertgruppens arbete har varit om nu gällande regler om krig och krigsfara är anpassade till dagens säkerhetspolitiska situation och det faktum att Sverige deltar med trupper i fredsbevarande styrkor och andra internationella uppdrag. Expertgruppens arbete redovisas i denna rapport.