Statens offentliga utredningar från Miljödepartementet

Kemikalietillsyn - organisation och finansiering SOU 2008:73

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Reach-utredningen föreslår i detta slutbetänkande en organisation för effektiv tillsyn över efterlevnaden av Reach och övrig kemikalielagstiftning. Kemikalietillsynen integreras mer med övrig miljötillsyn och med arbetsmiljötillsynen. Förslaget till inriktning på tillsynen bidrar till att nå miljökvalitetsmålet Giftfri miljö samtidigt som samhällets resurser utnyttjas effektivt. Tillsynen får också ökade resurser.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (2 st)

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)