Statens offentliga utredningar från Socialdepartementet

Olovlig tobaksförsäljning SOU 2009:23

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Utredningens förslag syftar till att tobakslagens förbud att sälja tobaksvaror till den som är under 18 år ska respekteras bättre än i dag. Förslagen innebär bl.a. olika åtgärder för att effektivisera tillsynen enligt tobakslagen samt skärpta krav på näringsidkare som säljer tobak. Utredningens förslag innebär i korthet följande.

Näringsidkarna:
- Högre krav ställs på egenkontrollprogram
- Anmälningsplikten byggs ut till att omfatta fler uppgifter som kommunen behöver för sin tillsyn
- Näringsidkarens ansvar att informera och stödja anställd personal som säljer tobak förtydligas
- Bestämmelsen om kontroll av köparens ålder förtydligas
- En åldersgräns om 18 år införs för personal som ansvarar för försäljning av tobaksvaror
- Tobaksvaror ska betalas innan de får tillhandahållas kunden

Tillsynsverksamheten:
- Polisen blir tillsynsmyndighet vid sidan av kommunen, som fortfarande har förstahandsansvaret
- Kommuner ska kunna träffa avtal om att tillsynsuppgifter som en kommun har ska fullgöras av en annan kommun och om att en person som är anställd hos en kommun ska kunna fatta beslut på en annan kommuns vägnar
- Nya sanktionsmöjligheter i form av försäljningsförbud och varning
- Nya bestämmelser om information mellan tillsynsmyndigheter
- Information och vägledning till kommuner
- Ökad uppmärksamhet åt tobakstillsyn - centralt, regionalt och lokalt

Övrigt:
- Skärpt straff för försäljning av tobaksvaror till personer under 18 år
- Anmälningsplikten straffsanktioneras
- Straff för försäljning i strid med meddelat försäljningsförbud
- Förverkande av tobaksvaror som varit föremål för brott
- En kommuns beslut ska överklagas direkt till allmän förvaltningsdomstol i stället för till länsstyrelsen
- Lagändringarna träder i kraft den 1 juli 2010
- Information och opinionsbildning

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)