Statens offentliga utredningar från Utbildningsdepartementet

Staten och imamerna - Religion, integration, autonomi SOU 2009:52

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

Sverige förändras. Var femte svensk är antingen själv född utomlands,eller har åtminstone en förälder som är född utomlands. Fler än två hundra språkgrupper finns nu företrädda i Sverige.

Utredningen konstaterar att det på kort sikt kan finnas ett utbildningsbehov av icke-konfessionell natur bland i Sverige arbetande imamer som staten skulle kunna möta. Deras betydelse som religiösa ledare och företrädare för vissa invandrare skulle därmed ges ett offentligt erkännande i paritet med andra religiösa ledare.

Utredningen har stannat vid att förorda att imamers vidareutbildningsbehov för att kunna verka i Sverige bör tillgodoses inom det generella utbildningssystemet, omfattande såväl Sfi-utbildning som utbildning i språk och samhällskunskap vid landets folkbildningsinstitutioner, högskolor och universitet, där det för övrigt övervägs flera initiativ riktade specifikt mot imamer. Myndigheter och institutioner inom bland annat sjukvård, socialtjänst, skola och kriminalvård som har behov av specialutbildade imamer med särskilda uppgifter bör själva tillgodose dessa inom ramen för principen om likabehandling.