Statens offentliga utredningar från Justitiedepartementet

EU:s Viseringskodex SOU 2009:77

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Delbetänkande av Viseringsutredningen som har i uppdrag att lämna förslag till de författningsändringar som behöver göras med anledning av Europaparlamentets och rådets förordning om införande av en gemenskapskodex om viseringar (viseringskodexen) och förordning om ändring av de gemensamma konsulära anvisningarna.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (2 st)

Lagrådsremiss (2 st)

Proposition (2 st)