Statens offentliga utredningar från Arbetsmarknadsdepartementet

Marknadsorienterade styrmedel på arbetsmiljöområdet SOU 2009:97

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I detta slutbetänkande redovisas uppdraget att se över behovet av och möjligheterna att införa styrmedel som innebär att arbetsmiljöns potential för ökad konkurrenskraft tas till vara genom att lyfta fram och förstärka de verksamhetsmässiga och ekonomiska drivkrafterna av en god arbetsmiljö. Sambandet mellan arbetsmiljön och verksamheten i övrigt och dess resultat ska förtydligas. Incitamenten för att arbeta med arbetsmiljön och förbättra den ska därmed ökas. Därigenom kan arbetsmiljöfrågorna lyftas upp och bli viktigare för alla och envar och en bra arbetsmiljö kan om de rätta marknadsförutsättningarna föreligger bli ett konkurrensmedel. Detta ska i sin tur innebära ett incitament för ett förstärkt och vidgat arbetsmiljöarbete, där arbetsmiljön blir viktigare även från verksamhetssynpunkt.

Utredningen har bland annat följande förslag:

  • Verksamhet som har blivit arbetsmiljöcertifierad under ackreditering ska undantas från den föreslagna nya tillsynsmetoden.
  • Arbetsmiljökrav införs för den som lämnar anbud på en tjänst i en offentlig upphandling.
  • Arbetsmiljökunskap förs in i högskoleutbildningen, till att börja med som ett obligatorium på civilingenjörs- och civilekonomutbildningarna.

Dessutom anser utredningen att obligatorisk redovisning av sjukfrånvaron i årsredovisningarna bör behållas.

Bakgrund:

Regeringen beslutade den 6 november 2008 att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att se över behovet av och möjligheterna att införa styrmedel på arbetsmiljöområdet som innebär att arbets-miljöns potential för ökad konkurrenskraft tas till vara genom att lyfta fram och förstärka de verksamhetsmässiga och ekonomiska drivkrafterna av en god arbetsmiljö.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (2 st)

Lagrådsremiss

Proposition