Statens offentliga utredningar från Arbetsmarknadsdepartementet

En ny modell för arbetsmiljötillsyn SOU 2009:40

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

I betänkandet En ny modell för arbetsmiljötillsyn (SOU 2009:40) redovisas Styrmedelsutredningens deluppdrag om möjligheterna att koppla marknadsorienterade styrmedel till Arbetsmiljöverkets tillsyn av efterlevnaden av arbetsmiljölagen (1977:1160).

Utredningen har beaktat den modell som har införts i Danmark.

Utredningen har funnit att en tillsynsmodell utformad efter de huvudprinciper som den danska modellen bygger på bör införas i Sverige, det vill säga genomgång av samtliga arbetsställen genom besök, "screening", och synlig- och offentliggörande av resultatet av tillsynen genom en "märkning" på tillsynsmyndighetens webbplats.

Utredningen föreslår att en sådan modell införs i den svenska tillsynen men att den i flera avseenden utformas annorlunda än den danska modellen.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (2 st)

Lagrådsremiss

Proposition