Statens offentliga utredningar från Justitiedepartementet

Översyn av verksamhet och organisation på informationssäkerhetsområdet SOU 2010:25

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

Utredarens uppdrag är att utreda formerna för och konsekvenserna av en eventuell förflyttning av ansvaret för dels Sitic från PTS, dels CSEC från FMV, till antingen MSB eller FRA. Utredaren ska undersöka vilken av de två myndigheterna som bedöms bäst lämpad att vara ansvarig utifrån de behov och målsättningar som regeringen angett när det gäller bland annat att samla informationssäkerhetsfrågorna. Vidare ska utredaren föreslå en myndighet att vara signatär för de internationella överenskommelserna CCRA och SOGIS-MRA.
En delrapport, Lokalisering av Sveriges IT-incidentcentrum, lämnades till regeringen den 1 februari 2010. I den rapporten föreslår utredaren att personalen och verksamheten vid Sitic inordnas i MSB. Formellt torde detta kunna ske den 1 januari 2011. De lokaler som är särskilt anpassade för Sitics verksamhet, då PTS den 1 mars 2010 flyttat till Valhallavägen, kan dock behöva disponeras under en övergångsperiod under 2011. Utredaren vill betona att denna övergångsperiod bör vara så kort som möjlig då de synergieffekter som redovisats kräver en samlokalisering med relevanta verksamheter vid MSB.
Utredaren föreslår vidare att PTS nuvarande uppgifter enligt 6 § i myndighetens instruktion gällande Sitics verksamhet i sin helhet överförs till MSB.