Hoppa till huvudinnehåll
Statens offentliga utredningar från Justitiedepartementet

Mål och medel - särskilda åtgärder för vissa måltyper i domstol SOU 2010:44

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I betänkandet behandlas ett antal förändringar som utredaren bedömer ger domstolarna bättre förutsättningar att avgöra samtliga mål inom rimlig tid och med hög kvalitet.

Som ett led i att undersöka om domstolarnas arbetsmetoder och arbetsformer kan förbättras rekommenderar utredaren alla domstolar att göra en detaljerad kartläggning över hur processen som leder fram till domar och beslut ser ut i dag.

Utredaren rekommenderar vidare alla domstolar att kartlägga vilka särskilda kunskaper och erfarenheter inom olika rättsområden som finns representerade bland domarna på domstolen. Utifrån den kartläggningen bör domstolen överväga behovet av att organisera verksamheten så att vissa typer av mål handläggs av en mindre andel av domarna, så kallad domstolsintern specialisering.

Vissa typer av mål har behov av särskild skyndsamhet eller särskild kompetens i domstolsförfarandet. I betänkandet behandlas ett antal verktyg och metoder som är tänkbara att använda i dessa fall. Utredaren tar i betänkandet ställning till vilka metoder och verktyg som är lämpliga att använda samt när användningen av dem bör komma i fråga.

Utredaren har också haft i uppdrag att särskilt belysa vilka konsekvenser införande av ändringsfall som grund för att meddela prövningstillstånd i Migrationsöverdomstolen skulle få. Av betänkandet framgår att en sådan förändring skulle få flera oönskade konsekvenser. Mot den bakgrunden förordar utredaren inte en sådan förändring.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss

Proposition

Laddar...