Statens offentliga utredningar från Socialdepartementet

Multipla hälsoproblem bland personer över 60 år. Rapport från Sociala rådet SOU 2010:48

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Denna rapport är en systematisk granskning av epidemiologiska och kliniska studier samt vård- och omsorgsstudier om multisjuklighet bland personer äldre än 60 år. Multisjuklighet karakteriseras av samförekomst av olika sjukdomar hos samma individ. Syftet med denna systematiska litteraturöversikt var att kartlägga vilka kliniska markörer som bäst identifierar vilka äldre personer som har eller kan utveckla multisjuklighet, vilka förbyggande strategier som kan implementeras, vilka åtgärder som kan minska konsekvenserna av multisjuklighet och vilken vård och omsorg som är mest adekvat för personer med multisjuklighet.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (4 st)

Lagrådsremiss

Proposition