Statens offentliga utredningar från Socialdepartementet

Finns det samband mellan samsjuklighet och sjukfrånvaro? SOU 2010:89

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Sjukfrånvarons omfattning har varierat mycket över tid i Sverige. I merparten av de vetenskapliga studier som gjorts inom området studeras sjukfrånvaro generellt, det vill säga oberoende av diagnos. De få studier som finns om diagnosspecifik sjukfrånvaro fokuserar i allmänhet endast på en diagnos i varje studie. Många personer har dock flera sjukdomar samtidigt, något som brukar benämnas samsjuklighet, mångsjuklighet eller multisjuklighet. Svårigheter med att hantera sjukskrivningar där personen har sådan sam- eller mångsjuklighet diskuteras alltmer.

Här rapporteras resultaten från en systematisk litteraturöversikt, där syftet var att få kunskap om samband mellan sam- eller mångsjuklighet och sjukfrånvaro.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (4 st)

Lagrådsremiss

Proposition