Statens offentliga utredningar från Socialdepartementet

Vem arbetar efter 65 års ålder? SOU 2010:85

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Sociala rådets uppdrag är att agera som rådgivare till regeringen på hälso- och sjukvårdsområdet samt i sociala frågor. Sociala rådet ska även förse regeringen med kunskap baserad på svenska och internationella forskningsrön och som är relevant för utformningen av välfärdspolitiken inom Socialdepartementets områden.

Sveriges åldrande befolkning medför att färre förvärvsarbetande ska försörja fler äldre, och att kostnaderna för vård och omsorg av äldre ökar. För finansieringen av den framtida vården och omsorgen är valet av pensionsålder och möjligheterna att stimulera de äldre att förvärvsarbeta något även efter pensioneringen viktiga frågor. Pensionsåldern och deltidsarbete senare i livet har också stor betydelse för de äldres inkomststandard.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (4 st)

Lagrådsremiss

Proposition