Statens offentliga utredningar från Finansdepartementet

En effektivare förvaltning av statens fastigheter SOU 2010:92

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Regeringen beslutade den 13 maj 2009 att tillkalla en särskild utredare för att utvärdera och analysera de förordningar som styr statens fastighetsförvaltning samt lämna förslag till en samlad, förenklad förordningsreglering. Regeringen beslutade den 6 maj 2010 om tilläggsdirektiv. Uppdraget utökades då till att även omfatta en kartläggning och analys av möjligheterna att införa en rätt för den som genom expropriation eller på annat sätt fråntagits en fastighet att mot ersättning återfå fastigheten om ändamålet med tvångsåtgärden inte längre är aktuellt. Den 7 december 2010 lämnade utredningen sitt betänkande "En effektivare förvaltning av statens fastigheter", SOU 2010:92

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss

Proposition