Statens offentliga utredningar från Socialdepartementet

Barnen som samhället svek - åtgärder med anledning av övergrepp och allvarliga försummelser i samhällsvården SOU 2011:9

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I Upprättelseutredningens betänkande (SOU 2011:9) ”Barnen som samhället svek - åtgärder med anledning av övergrepp och allvarliga försummelser i samhällsvården” föreslås en process som består av tre delar: ett erkännande av det som hänt och en ursäkt, kompensation till dem utsatts samt åtgärder för att förhindra upprepning.

Många av dem som utsatts för vanvård önskar få erkännande och ursäkt från högsta politiska nivå vid en ceremoni som regeringen inbjuder till. Utredningen anser att detta är väl motiverade önskemål. Ceremonin bör genomföras så snart som möjligt.

Utredningen föreslår en särskild möjlighet till ekonomisk ersättning - ett enhetligt belopp om 250 000 kronor. Det främsta skälet för detta är att samhället har ett alldeles särskilt ansvar för de barn som myndigheterna omhändertagit för samhällsvård.

Utredningen föreslår även att förutsättningarna för att införa en framtida skyldighet för kommunen att betala skadestånd till barn och unga som utsätts för övergrepp eller allvarlig försummelse i samhällsvården ska utredas.

Utredningen föreslår också åtgärder för att förhindra upprepning. Utredningen konstaterar att övergrepp och allvarliga försummelser förekommer i en oacceptabel omfattning även i dagens samhällsvård och att omedvetenheten om frågan är anmärkningsvärt stor. Det behövs ett långsiktigt program för ökad säkerhet inom samhällsvården av barn och unga.

Utredningen anser att Barnskyddsutredningen förslag om att socialnämndens ansvar att förebygga, upptäcka och åtgärda risker och missförhållanden ska lagfästas samt att det för varje placerat barn ska finnas en särskilt utsedd socialsekreterare som besöker barnet minst fyra gånger per år bör genomföras.