Statens offentliga utredningar från Finansdepartementet

Offentlig upphandling från eget företag?! - och vissa andra frågor SOU 2011:43

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Regeringen beslutade den 3 september 2009 att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att analysera om det finns ett behov av ett generellt eller sektoriellt undantag från upphandlingsskyldighet när stat, kommuner och landsting anskaffar varor eller tjänster från företag som de helt eller delvis innehar eller är medlemmar i.

Genom tilläggsdirektiv som beslutades av regeringen den 28 oktober 2010 gavs utredaren även i uppdrag att bl.a. analysera om det finns behov av bestämmelser som gör det kommunalrättsligt möjligt att delegera rätten att fatta upphandlingsbeslut till någon annan. I uppdraget ingick att lämna förslag till en sådan delegationsbestämmelse, om utredaren finner det lämpligt, och att utarbeta nödvändiga författningsförslag.

Den 28 april 2011 lämnade utredningen sitt betänkande "Offentlig upphandling från eget företag?! – och vissa andra frågor”, SOU 2011:43.

Lagstiftningskedjan