Statens offentliga utredningar från Finansdepartementet

Vem kan man lita på? Enkel och ändamålsenlig användning av betrodda tjänster i den offentliga förvaltningen SOU 2021:9

Publicerad

Utredningen har i uppdrag att kartlägga och analysera den offentliga förvaltningens behov av åtgärder för ökad och standardiserad användning av betrodda tjänster samt lämna förslag på sådana åtgärder.

Ladda ner:

En slutsats som kan dras av kartläggningsarbetet är att det inte finns något isolerat värde i en ökad användning av betrodda tjänster i den offentliga förvaltningen. Värdet av en ökad användning kommer i stället när betrodda tjänster utifrån verksamhetens behov används på ett ändamålsenligt sätt. Utredningens förslag i detta delbetänkande fokuserar därmed i stort på sådana åtgärder som leder till en enkel och ändamålsenlig användning av betrodda tjänster i den offentliga förvaltningen.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (2 st)

Lagrådsremiss

Proposition