Statens offentliga utredningar från Försvarsdepartementet

Våld och tvång under internationella militära insatser SOU 2011:76

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Vi har enligt direktiven haft i uppdrag att analysera regleringen kring
Försvarsmaktens personals användning av våld och tvång i internationella
freds- och säkerhetsfrämjande insatser (internationella militära
insatser). Uppdraget kan delas in i tre delar.
För det första ingick i uppdraget att sammanställa den internationella
rätt (folkrätt) och nationella rätt som är tillämplig på
Försvarsmaktens personals vålds- och tvångsanvändning under internationella
militära insatser. Frågor rörande frihetsberövanden som
sker inom ramen för sådana insatser och tillämpligheten av svenska
straffbestämmelser vid tjänstgöring i desamma skulle därvid belysas.
För det andra har uppdraget omfattat att beskriva hur andra
länder, särskilt andra nordiska länder, ser på frågan om användningen
av våld och tvång under internationella militära insatser och
vilka eventuella författningslösningar de valt.
För det tredje har vi haft uppgiften att överväga om det finns ett
behov av en särskild reglering av Försvarsmaktens personals vålds- och
tvångsanvändning under internationella militära insatser, och
vid behov presentera förslag till en sådan.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss

Proposition