Statens offentliga utredningar från Finansdepartementet

Myndighetschefers villkor SOU 2011:81

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

Tisdagen den 13 december överlämnade Utredningen om översyn av anställningsvillkoren för myndighetschefer sitt betänkande Myndighetschefers villkor, SOU 2011:81.

Utredningen har gjort en översyn av anställningsvillkoren för chefer som leder myndigheter som lyder omedelbart under regeringen. Utgångspunkten för utredningens överväganden har varit konstitutionell.

En myndighetschefs arbetsuppgifter och anställningsförhållanden är speciella. I förhållande till regeringen är myndighetschefen arbetstagare, även om han eller hon har en ledande ställning och företräder staten som arbetsgivare. Anställningsvillkoren måste vara sådana att staten kan dra till sig duktiga chefer:

Villkor för anställning har arbetsrättsliga utgångspunkter. Här ryms till exempel frågor om lämplig anställningsform och vilket anställningsskydd arbetstagaren ska ha.

Villkor för anställning tar sikte på exempelvis lönevillkor och anställningsförmåner, men också på vad som gäller för arbetstagaren efter en anställning, exempelvis om det ska finnas särskilda avgångsförmåner.

Villkor för anställning rör även förutsättningarna för att utföra uppdraget. Här ryms överväganden kring exempelvis arbetstagarens kontakt med arbetsgivaren. Men det kan också avse möjligheten att styra över ledningsfunktioner och hur utbildnings- och utvecklingsbehov tillgodoses.

Anställningsvillkoren för myndighetschefer ska vara utformade så att de dels främjar möjligheterna för regeringen att rekrytera de mest lämpade, dels motsvarar regeringens krav på god ekonomisk hushållning med statens resurser.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss

Proposition