Hoppa till huvudinnehåll
Statens offentliga utredningar från Kulturdepartementet

Främlingsfienden inom oss SOU 2012:74

Publicerad Uppdaterad

Utredningen om ett effektivare arbete mot främlingsfientlighet ger tio förslag till åtgärder i betänkandet.

Ladda ner:

Arbetet mot främlingsfientlighet och liknande former av intolerans har tydliga beröringspunkter med andra politiska frågor, främst arbetet med mänskliga rättigheter, ekonomisk politik, invandringspolitik, integrationspolitik och diskrimineringspolitik.

En grundläggande princip i internationella mänskliga rättighetskonventioner liksom i svensk lagstiftning är att alla, utan åtskillnad, ska ha lika rättigheter och möjligheter. Främlingsfientlighet är en omständighet som kan förhindra att Sverige lever upp till den principen.

Främlingsfientligheten påverkas bland annat av hur framgångsrik den ekonomiska politiken och integrationspolitiken är. Om politiken misslyckas finns en risk att personer med utländsk bakgrund eller personer som tillhör minoritetsgrupper görs till syndabockar.

Det specifika arbetet mot främlingsfientlighet kan därför inte ses isolerat från andra politikområden. Det är omöjligt att med attitydpåverkande åtgärder kompensera en misslyckad ekonomisk politik eller integrationspolitik. De åtgärder som diskuteras i utredningen kan därför i bästa fall förstärka arbetet mot främlingsfientlighet, men kan aldrig bli mer än en liten del av en total politik i detta syfte.

Utredningens titel, "Främlingsfienden inom oss", motiveras av att det stora hotet mot utsatta grupper inte är de extrema grupperna utan de många människorna. Även i dag gör sig många skyldiga till olika former av vardagsrasism. Med fel signaler från ledande politiker kan den snabbt växa till svårare former av främlingsfientlighet. Historiska erfarenheter från såväl andra länder som Sverige är varnande exempel. Arbetet mot mer brutala former av främlingsfientlighet måste börja med den främlingsfientlighet som finns i vardagen. Vi måste börja med oss själva.

I utredningen framförs tio förslag till åtgärder

Diskrimineringsombudsmannen

Det klargörs att Diskrimineringsombudsmannens (DO) uppdrag innefattar att följa och analysera utvecklingen av arbetet mot främlingsfientlighet och andra former av intolerans och att DO ska fungera som en pådrivande kraft och en kunskapsbas för andras arbete med dessa frågor.

Antidiskrimineringsbyråer i varje län/region

Det ska finnas minst en antidiskrimineringsbyrå i varje län/region. Byråer finns i dag i 14 län, sju län saknar byråer. Det statliga stödet föreslås öka.

Forum för levande historia informerar om islamofobi

Forum för levande historia (FLH) får i uppdrag att informera om islamofobi. FLH har redan tidigare gjort vissa punktinsatser kring islamofobi. Nu föreslås att det vid sidan av Förintelsen och kommunismens brott mot mänskligheten ska vara en prioriterad fråga för myndigheten.

Forum för levande historia informerar om främlingsfientlighet

Forum för levande historia (FLH) får i uppdrag att informera om främlingsfientlighet i Sveriges moderna historia. Det är angeläget att svenska skolungdomar får kunskaper om att även Sverige och svenskarna har gjort sig skyldiga till övergrepp mot mänsklig värdighet.

Ungdomsstyrelsen

Ungdomsstyrelsen får i uppdrag att ge projektbidrag och så småningom verksamhetsstöd till organisationer som arbetar för att motverka främlingsfientlighet och liknande former av intolerans på nätet.

Quick response-funktion

En så kallas quick response-funktion får ett långsiktigt statligt stöd för att kunna bevaka medierna när det gäller vad som skrivs och sägs om invandrare, integration och främlingsfientlighet.

Forskningsrådet för Arbetsliv och Socialvetenskap

Forskningsrådet för Arbetsliv och Socialvetenskap (FAS) får i uppdrag att göra en utvärdering av pågående forskning inom området Internationell Migration Etniska Relationer (IMER) och bedöma om ytterligare satsningar bör ske.

Lärarlyft med inriktning på mänskliga rättigheter

En särskild satsning görs på fortbildning av lärare med inriktning på mänskliga rättigheter. Fortbildningen bör syfta till att stärka både sak-kompetensen och metodkunskapen.

Skolinspektionen

Skolinspektionen får i uppdrag att inom ramen för sin löpande tillsyn och sina kvalitetsgranskningar av arbetet med demokrati och värdegrund och mot kränkningar redovisa hur attityder till främlingsfientlighet och andra former av intolerans utvecklas och hur arbetet mot främlingsfientlighet fortlöper i skolorna.

Sveriges Kommuner och Landsting

Regeringen träffar en överenskommelse med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) om att rekommendera de lokala brottsförebyggande råden att ta upp hatbrott på sin agenda samt att regeringen uppdrar åt berörda statliga myndigheter att förbättra statistiken över anmälningar av hatbrott och vad som händer med dessa i rättsprocessen.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

  • Främlingsfienden inom oss

    Utredningen om ett effektivare arbete mot främlingsfientlighet ger tio förslag till åtgärder i betänkandet.

Lagrådsremiss

Proposition

Laddar...