Statens offentliga utredningar från Utbildningsdepartementet

Utbildning för elever i samhällsvård och fjärr- och distansundervisning SOU 2012:76

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Utredningens övergripande uppdrag har varit att klarlägga om regleringen i frågor som gäller utbildning för barn och unga vid hem för vård eller boende (HVB), särskilda ungdomshem och sjukhus eller annan motsvarande institution behöver förtydligas. I uppdraget har även ingått att utreda om distansundervisning i vissa fall bör vara ett alternativ till reguljär undervisning för elever i de obligatoriska skolformerna samt gymnasieskolan och gymnasiesärskolan.

Lagstiftningskedjan