Statens offentliga utredningar från Klimat- och näringslivsdepartementet

Ökat bostadsbyggande och samordnade miljökrav - genom enhetliga och förutsägbara byggregler SOU 2012:86

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Byggkravsutredningens syfte är att underlätta för byggandet i Sverige.

Utredningen har sedan november 2011 haft i uppdrag att kartlägga vilka skillnader i tillämpningen och tolkningen av de tekniska egenskapskraven som förekommer i landets kommuner i samband med plan- och byggprocesserna. En viktig aspekt har varit vad som händer med produktionskostnaden och produktivitetsutvecklingen när kommuner ställer sinsemellan
olika krav med nivåer utöver Boverkets byggregler – BBR (BFS 2011:26) på tekniska egenskaper för byggnader (särkrav).

Byggkravsutredningen ska också utreda förutsättningarna att dela upp byggherreansvaret på olika aktörer i byggprocessen.

Dessutom ska utredningen analysera nuvarande byggfelsförsäkring och behovet att ge konsumenter ett skydd i de fall det under den lagstadgade reklamationstiden uppträder ett fel eller skada i ett småhus och konsumenten inte får rättelse genom reklamation.

Utredningen har delats upp i två betänkanden varav del I handlar om särkrav på byggnaders tekniska egenskaper och del II delat byggherreansvar, byggfelsförsäkring och konsumentskydd. Detta betänkande gäller del I.