Statens offentliga utredningar från Justitiedepartementet

Spioneri och annan olovlig underrättelseverksamhet SOU 2012:95

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Utredningens uppgift har varit att analysera om den nuvarande lagstiftningen i 19 kap. brottsbalken är ändamålsenlig och ger ett tillräckligt skydd mot främmande makts underrättelseverksamhet. I uppdraget har bland annat ingått att analysera om men-rekvisitet i spioneribestämmelsen har en lämplig utformning, att ta ställning till om skyddet mot industriellt och politiskt spionage som bedrivs av främmande makt behöver förstärkas samt att klargöra om det finns behov av en förändring av den straffrättsliga regleringen beträffande främmande makts dolda underrättelseverksamhet som bedrivs med hemliga och konspirativa metoder. Det har också ingått i uppdraget att lämna fullständiga författningsförslag där lagstiftning bedöms motiverad.