Statens offentliga utredningar från Finansdepartementet

Vissa bostadsbeskattningsfrågor SOU 2014:1

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Bostadsbeskattningskommittén överlämnade den 13 januari 2014 betänkandet " Vissa bostadsbeskattningsfrågor" till regeringen. Kommitténs uppdrag har bestått av fem delar. Den första delen avser beskattningen av hyresbostäder, den andra beskattningen av delägare i oäkta bostadsföretag och den tredje beskattningen av kooperativa hyresrättsföreningar. Den fjärde delen avser reglerna om skattereduktion för ROT-arbete och den femte delen skattereglerna för privatpersoners upplåtelse av den egna bostaden.

För att förbättra den skattemässiga ställningen för hyresrätter föreslår kommittén att den kommunala fastighetsavgiften för hyresrätter avskaffas, om hyresrätten upplåts för bostadsändamål inom ramen för en näringsverksamhet. Privatpersoners upplåtelse av den egna bostaden omfattas inte av förslaget.

De s.k. lättnadsreglerna gäller för medlemmar i oäkta bostadsrättsföreningar, dvs. föreningar med en stor andel inkomster från annat än medlemmarnas boende. Kommittén föreslår att lättnadsreglerna inte förlängs när de löper ut 2015. Detta innebär att medlemmarna ska ta upp all utdelning och kapitalvinst på bostaden till beskattning, men att skattesatsen sänks från dagens 30 procent till 25 procent. Kommittén föreslår även att den kommunala fastighetsavgiften avskaffas för bostäder i oäkta bostadsrättsföreningar.

Kommittén föreslår att kooperativa hyresrättsföreningar som hyr de lägenheter som hyrs ut till medlemmarna ska beskattas på samma sätt som föreningar som äger de lägenheter som hyrs ut till medlemmarna. Detta innebär att förstnämnda föreningar inte ska beskattas för hyresrelaterade inkomster.

Kommittén föreslår att förslagen finansieras genom att taket för ROT- och RUT-avdrag sänks från 50 000 till 34 000 kronor per år.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss

Proposition