Statens offentliga utredningar från Justitiedepartementet

Assisterad befruktning för ensamstående kvinnor SOU 2014:29

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Utredningens övergripande uppdrag är att överväga olika sätt att utöka möjligheterna för ofrivilligt barnlösa att kunna bli föräldrar. I ett delbetänkande lämnar utredningen förslag som ger ensamstående en möjlighet till assisterad befruktning i motsvarande utsträckning som gifta par och sambor. I delbetänkandet föreslår utredningen också nödvändiga följdändringar i den föräldraskapsrättsliga regleringen och i annan lagstiftning.

Uppdraget i övrigt, som bland annat innefattar frågor om surrogatmoderskap, ska redovisas senast den 24 juni 2015.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (3 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (2 st)

Lagrådsremiss (2 st)

Proposition (2 st)

  • Modernare regler om assisterad befruktning och föräldraskap

    Regeringen föreslår att det inom svensk hälso- och sjukvård ska bli tillåtet att utföra befruktning utanför kroppen med enbart donerade könsceller. Det föreslås med andra ord att kravet på att det blivande barnet ska ha en genetisk koppling till minst en förälder vid assisterad befruktning tas bort. Det föreslås också andra åtgärder för att förenkla för ofrivilligt barnlösa att bli föräldrar, bland annat att befruktning utanför kroppen med donerade könsceller även ska få utföras vid andra vårdinrättningar än universitetssjukhus.

  • Assisterad befruktning för ensamstående kvinnor

    Regeringen föreslår att ensamstående kvinnor ska ges samma möjlighet till assisterad befruktning inom svensk hälso- och sjukvård som i dag finns för gifta par, registrerade partner och sambor.